Niet zomaar
een scholengroep.
Wij zijn KITOS

kitos

Onze scholen

KITOS, Katholieke Scholengroep regio Mechelen is de naam voor de overkoepelende scholengroep, die in de bovenstaande katholieke scholen eigentijds onderwijs organiseert en daarmee de grote onderwijsuitdagingen van de 21ste eeuw aangaat.

Wat is KITOS?

K = Kwaliteit
= Katholiek
I = het individu, de leerling staat centraal
= Innovatie
T = Talentgericht
O = Openheid
= Onderwijs
S = Solidariteit

Wie zijn wij?

Wij zijn een professionele organisatie. De leden van ons schoolbestuur hebben elk hun eigen competenties die ze ten volle inzetten voor al onze scholen.

Lees meer

Missie

Onze christelijke inspiratie en de verschillende schooltradities zijn het fundament van onze kernwaarden. Het uiteindelijke doel is in een warm en verbonden schoolklimaat kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken, zodat elk kind en elke jongere zijn of haar unieke talenten kan ontdekken en ontplooien.

De volgende vier kernwaarden zijn de pijlers van onze missie:

 • solidair
 • open
 • verbonden
 • innovatief

Waarom één scholengroep?

We zijn één scholengroep omdat we vele gemeenschappelijke waarden ontdekten en we de leerlingen vanuit een groter professioneel geheel beter en excellent onderwijs kunnen bieden.

Onze visie

Het KITOS-schoolbestuur stelt de leerling
centraal en heeft een hart voor elke leerling.

In alle KITOS-scholen moeten de leerlingen:

 • zich goed in hun vel kunnen voelen
 • hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontplooien
 • kunnen uitgroeien tot kritische en zelfstandige wereldburgers
 • onderwijs kunnen krijgen dat kwaliteit, innovatie, ambitie, differentiatie, open dialoog, verbondenheid en solidariteit verenigt.

We zetten daarom in op:

 • een vlotte afstemming van het basisonderwijs op het secundair onderwijs (en omgekeerd);
 • professionalisering van directies, leraren, leerlingenraden, ouderraden …;
 • efficiënt inzetten van middelen, zowel op financieel vlak als op het vlak van competenties;
 • projectmatig en ervaringsgericht leren en werken;
 • uitwisseling van innovatieve en creatieve projecten tussen scholen (niveau-gebonden en niveau-verschrijdend);
 • co-teaching en hospiteren (inspiratie zoeken en vinden in elkaars scholen);
 • het samen ontdekken en toepassen van nieuwe leerinhouden en vernieuwde eindtermen, eigentijdse leerplannen (bv. ZILL of Zin in Leren en Leven), ander leermateriaal, nieuwe leermethodes;
 • het samen uitbouwen van kwalitatieve leerprocessen;
 • het samen meten van effecten van ons onderwijs;
 • de zorg voor elke leerling via aangepaste ondersteuning en begeleiding;
 • het samen uitbouwen van een uitdagend, toekomstgericht en aantrekkelijk studieaanbod, o.m. in het kader van de hervorming van het secundair onderwijs;

Hoe gaan we
te werk?

Het schoolbestuur ondersteunt de directies en scholen optimaal in hun opvoedings-projecten en werking. Het schoolbestuur vindt het belangrijk dat:

 • de lokale traditie, verankering en identiteit een uitgangs- en speerpunt blijft
 • de lokale directeur alle ruimte krijgt om alle personeelsleden en leerlingen te ondersteunen en samen met hen een dynamisch, toekomstgericht en innovatief pedagogisch beleid te voeren
 • ze de scholen en alle personeelsleden kan versterken door een kwaliteitsvolle omkadering van experten die ze geleidelijk aan uitbouwt.