Visie

Het KITOS-schoolbestuur stelt de leerling centraal en heeft een hart voor elke leerling.

In alle KITOS-scholen moeten de leerlingen:

 • zich goed in hun vel kunnen voelen;
 • hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontplooien;
 • kunnen uitgroeien tot kritische en zelfstandige wereldburgers;
 • onderwijs kunnen krijgen dat kwaliteit, innovatie, ambitie, differentiatie, open dialoog, verbondenheid en solidariteit verenigt.


We zetten daarom in op:

 • een vlotte afstemming van het basisonderwijs op het secundair onderwijs (en omgekeerd);
 • professionalisering van directies, leraren, leerlingenraden, ouderraden …;
 • efficiënt inzetten van middelen, zowel op financieel vlak als op het vlak van competenties;
 • projectmatig en ervaringsgericht leren en werken;
 • uitwisseling van innovatieve en creatieve projecten tussen scholen (niveau-gebonden en niveau-verschrijdend);
 • co-teaching en hospiteren (inspiratie zoeken en vinden in elkaars scholen);
 • het samen ontdekken en toepassen van nieuwe leerinhouden en vernieuwde eindtermen, eigentijdse leerplannen (bv. ZILL of Zin in Leren en Leven), ander leermateriaal, nieuwe leermethodes;
 • het samen uitbouwen van kwalitatieve leerprocessen;
 • het samen meten van effecten van ons onderwijs;
 • de zorg voor elke leerling via aangepaste ondersteuning en begeleiding;
 • het samen uitbouwen van een uitdagend, toekomstgericht en aantrekkelijk studieaanbod, o.m. in het kader van de hervorming van het secundair onderwijs;

Dit zijn voor KITOS ingrediënten voor Onderwijskwaliteit!